مورد اعتماد

Engineering Chemistry

catappult
4.14MB
دانلودها 250 - 500
نسخه 6.0 1 ماه قبل

توضیح Engineering Chemistry

This app for Engineering Chemistry is designed for student, teachers & professionals to learn basic concepts of Chemistry it covers almost all topics Chapter wise with pictorial representation as given below:-

Chapter 1 : Water Technology

Impurities in Water,Hard Water,alkalinity of water,Boiler Feed water,Water Softening,breaking point of chlorination,desalination

Chapter 2 : Polymers

homopolymer and copolymer,Classification of Polymers,types of Polymerizations,Properties of Polymers,Classification of Plastic,fabrication of plastics,Synthetic Rubber

Chapter 3 : Surface Chemistry

surface chemistry,Types of adsorption,adsorption of gases in solids,adsorption isotherm ,adsorption of solutes from solution,applications of Adsorption

Chapter 4 : nuclear energy

nuclear energy,energy released in nuclear reactions,nuclear reactions,Nuclear Fission,Nuclear Chain Reactions,nuclear reactor

Chapter 5 : Batteries

Primary Batteries,Secondary Batteries,Solar cell,Fuel Cell,Wind Energy,Dry-Cell Batteries,Zinc-carbon cells,Alkaline cells

Chapter 6 : Refractories

Refractories,characteristics of good refractory,manufacturing of refractory,properties of refractory,classification of refractory

Chapter 7 : Lubricants

Lubricants,types of lubricants and properties,mineral oil,synthetic oil,Solid Lubricants,semisolid lubricants,emulsion,properties of lubricants

Chapter 8 : NanoChemistry

Nano Chemistry,size dependent properties of nanoparticles,applications of nanoparticles,synthesis of nanomaterials,nanoclusters ,nanorod ,Carbon Nanotube,quantum wires

Chapter 9 : Electrochemistry

Electrochemistry,electrolysis,conductivity of electrolytes,Electrochemical cell,emf of a cell,electrode potential,reference electrode,nernst equation

Chapter 10 : Corrossion

Corrossion,differential aeration corrosion,Factor effecting corossion,Types of corrosion,corrosion control methods

Chapter 11 : Protective Coatings

Coatins.preparation of materials for coating,Metallic Coating,Electroless Plating,Organic coatings

Chapter 12: Fuels and Combustion

Classification of fuels,characteristics of good fuel,advantages and disadvantages of solid liquid and gaseous fuels,calorific value,Coal,liquid fuels,Cracking,synthesis of gasoline

Chapter 13 : Alloys

Alloys,Importance of Alloys,manufacture of alloys,Types of alloys

Chapter 14 : PhotoChemistry

Photochemistry,Law of photochemistry,quantum yield

Chapter 15 : thermodynamics

Chapter 16 : Glass

Chapter 17 : Cement

</div> <div jsname="WJz9Hc" style="display:none">Deze app for Engineering Chemistry is bedoeld voor studenten, docenten en professionals om de basisconcepten van de chemie dekt vrijwel alle onderwerpen Hoofdstuk verstandig met picturale representatie zoals hieronder te weten: -

Hoofdstuk 1: Water Technology

Onzuiverheden in het water, Hard Water, alkaliteit van water, Boiler Feed water, water te verzachten, breekpunt van chlorering, ontzilting

Hoofdstuk 2: Polymeren

homopolymeer en copolymeer, classificatie van polymeren, soorten Polymerisaties, eigenschappen van polymeren, Classificatie van plastic, fabricage van kunststoffen, synthetische rubber

Hoofdstuk 3: Surface Chemistry

oppervlak chemie, Soorten adsorptie, adsorptie van gassen in vaste stoffen, isotherm, adsorptie van opgeloste stoffen uit de oplossing, toepassingen van Adsorption

Hoofdstuk 4: kernenergie

nucleaire energie, energie die vrijkomt bij kernreacties, kernreacties, kernsplijting, nucleaire Kettingreacties, kernreactor

Hoofdstuk 5: Batterijen

Primaire Batterijen, secundaire batterijen, Zonnecel, Fuel Cell, Wind Energy, droge batterijen, zink-koolstof cellen, Alkaline cellen

Hoofdstuk 6: Refractories

Vuurvaste materialen, kenmerken van goede vuurvaste, fabricage van vuurvaste, eigenschappen van vuurvaste, classificatie van vuurvaste

Hoofdstuk 7: Smeermiddelen

Smeermiddelen, soorten smeermiddelen en eigenschappen, minerale olie, synthetische olie, vaste smeermiddelen, halfvaste smeermiddelen, emulsie, eigenschappen smeermiddelen

Hoofdstuk 8: nanochemie

Nano Chemie, grootteafhankelijke eigenschappen van nanodeeltjes, toepassingen van nanodeeltjes, de synthese van nanomaterialen, nanoclusters, nanorod, koolstof nanobuis, kwantumdraden

Hoofdstuk 9: Elektrochemie

Elektrochemie, elektrolyse, geleiding van elektrolyten, Elektrochemische cel, emf van een cel, elektrodepotentiaal, referentie-elektrode, Nernst vergelijking

Hoofdstuk 10: corrossion

Corrossion, differentiële beluchting corrosie, Factor bewerkstelligen corossion, Soorten corrosie, corrosie controlemethoden

Hoofdstuk 11: Protective Coatings

Coatins.preparation van materialen voor coating, Metaalkleur Coating, stroomloos bekleden, biologische coatings

Hoofdstuk 12: Brandstoffen en Verbranding

Indeling van brandstoffen, kenmerken van goede brandstof, voor- en nadelen van vaste vloeibare en gasvormige brandstoffen, calorische waarde, steenkool, vloeibare brandstoffen, kraken, synthese van benzine

Hoofdstuk 13: Alloys

Legeringen Belang van legeringen, vervaardiging van legeringen, Soorten legeringen

Hoofdstuk 14: fotochemie

Fotochemie, Wet van fotochemie, quantum yield

Hoofdstuk 15: de thermodynamica

Hoofdstuk 16: Glas

Hoofdstuk 17: Cement</div> <div class="show-more-end">

مشاهده بیشتر

رتبه بندی کاربران برای Engineering Chemistry

0
0
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

پرچم Engineering Chemistry

پرچم trusted
بخوبی کار می کند 0
پرچم needs licence
نیازمند گواهینامه 0
پرچم fake
اپلیکیشن تقلبی 0
پرچم virus
ویروس 0
آواتار فروشگاه catappult
catappult فروشگاه 34.33k 36.98M

APK اطلاعات درباره Engineering Chemistry

نسخه APK 6.0
سازگاری Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich)
برنامه نویس Engineering Hub
شرایط حریم خصوصی http://lightoflearning.com/Privacy-policy.html
مجوزها 5


دانلود Engineering Chemistry APK
دانلود